An toàn lao động leo cao với chương trình tập huấn

By | 27 Tháng Chín, 2016

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LEO CAO:

* Tổng quan luật pháp, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động

– Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn, vệ sinh lao động;

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn  lao động;

– Qui định của luật về chế độ, chính sách cho người lao động về
huấn luyện an toàn lao động

– Kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

– Phương tiện bảo vệ cá nhân: các yêu cầu khi lựa chọn, sử dụng và bảo quản.

* Tổng quan kỹ thuật làm việc trên cao, trên sàn công tác di động

– Các định nghĩa, khái niệm, thuật ngữ;

– Các yêu cầu cơ bản trong kỹ thuật làm việc trên cao

– Các đặc điểm đặc thù khi làm việc

* Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro khi làm việc

– Nhận diện mối nguy

– Phân tích rủi no và đánh giá rủi ro

* Kỹ thuật an toàn khi làm việc trên cao, trên sàn công tác di động

– Các yêu cầu về an toàn khi làm việc

– Kỹ thuật an toàn khi làm việc: lý thuyết và thực hành

– Biện pháp đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện làm việ

(Lượt xem: 2, Lượt xem trong ngày: 1)