Lập trình web cần dùng thẻ HTML nào?

By | 1 Tháng Chín, 2016

Trong khóa học html css tại Vnskills , các bạn sẽ được tìm hiểu các cặp thẻ chính thường hay được xử dụng trong lập trình web nhất . Ví dụ như:

1. Thẻ đoạn văn P – paragraphs

Thẻ p được dùng để trình bày một đoạn văn

Ví dụ : 
<p>Thẻ p dùng để trình bày một đoạn văn, text</p>
<p>Đây là một đoạn văn ngắn</p>

2. Thẻ headings h1, h2… h6

Thẻ headings bao gồm 6 thẻ, từ h1 đến h6, sắp xếp theo thứ tự giảm dần cỡ chứ, thẻ h1 có cỡ chữ lớn nhất sau đó là h2 … và nhỏ nhất là h6. Thẻ headings thường được dùng để trình bày tiêu đề các chuyên mục, bài viết…

Ví dụ :
<h1>Thẻ h1 to nhất</h1>
<h2>Thẻ h2 to nhì (^^)</h2>
<h3>Thẻ h3 nhỏ hơn h1 và h2</h3>
<h6>Thẻ h6 nhỏ nhất</h6>

3. Thẻ hình ảnh img

Thẻ img được dùng để chèn hình ảnh vào website của bạn

Cú pháp :
<img src=”đường dẫn đến file ảnh” width=”độ rộng” height=”chiều cao” alt=”tiêu đề ảnh” />

Ví dụ : 
<img src=”images/hoc-php.jpg” width=”300″ height=”250″ alt=”Học thiết kế web, lập trình web” />

4. Thẻ embed – chèn nhạc, video vào website

Thẻ embed dùng để chèn nhạc, video và website

Cú pháp : 
<embed src=”link file nhạc” width=”độ rộng” height=”độ cao” autostart=’true hoặc false” loop=”1″></embed>

Ví dụ :
<embed src=”music/neu-la-anh.mp3″ width=”200″ height=”100″ autostart=”true” loop=”1″></embed>

+ Autostart = true : Tự động play khi duyệt web
+ Loop = 1 : Lặp lại khi chơi hết bài

5. Thẻ định dạng list, ul và ol

Thẻ ul và ol được dùng để trình bày văn bản theo dạng list, danh sách có thứ tự

Ví dụ thẻ ul : Có nhiều định dạng cho thẻ ul như theo dạng circle, disc …

Khi hiển thị  :

  • Html css
  • PHP căn bản
  • PHP nâng cao
  • PHP Framework

Về thẻ ol : Trình bày văn bản theo thứ tự số tăng dần 1,2, 3… hoặc theo thứ tự a – z …

Khi hiển thị :

  1. Html css
  2. PHP căn bản
  3. PHP nâng cao
  4. PHP Framework

6. Thẻ liên kết (html links)  <a>

Thẻ liên kết trong html là thẻ <a>, được dùng để liên kết các web page lại với nhau

Cú pháp :
<a href=”đường dẫn đến trang web” target=”thuộc tính”>Tiêu đề</a>

Ví dụ :
<a href=”htpps://google.com” target=”_blank”>Tìm kiếm</a>

+ href : đường dẫn đến webpage
+ target : thuộc tính này sẽ quy định liên kết sẽ được mở ra ở đâu: _self (trang hiện tại), _blank (cửa sổ mới) ….

7. Các thẻ html khác

Thẻ xuống dòng <br />  : Thẻ <br /> được dùng để xuống dòng trong một đoạn văn

Ví dụ : Học thiết kế website tại <br /> VNSKILLS.COM

Thẻ in đậm <b> : Thẻ <b> dùng để in đậm một đoạn văn bản

Ví dụ : <b>Học lập trình PHP ở đâu tốt?</b>

Thẻ in nghiêng <i> : Dùng để đánh dấu in nghiêng một đoạn văn

Ví dụ : <i>Có nên học lập trình không?</i>

(Lượt xem: 3, Lượt xem trong ngày: 1)