Những hạn chế còn tồn đọng trong vấn đề an toàn lao động

By | 7 Tháng Chín, 2016

ã hội phát triển  dẫn đến nhiều doanh nghiệp  mở rộng quy mô sản xuất và mở thêm nhiều chi nhánh. Và song song đó vấn đề an toàn lao động cần được quan tâm hơn, vì số lượng nhân công rất đông. Nhà nước cũng  quan tâm đưa ra các thông tư, nghị định với những quyền lợi và nghĩa vụ  quy định người sử dụng lao động và người lao động phải thực hiện theo. Tháng 7/2016  mới có nghị định 44/2016/nđ-2016 thay đổi một số nội dung về vấn đề an toàn lao động so với thông tư trước.

Tuy nhiên vẫn còn tồn đọng một số hạn  chế trong an toàn lao động như:

  • Thứ nhất,hệ thống pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động còn chồng chéo, phân tán; việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành còn chậm gây khó khăn cho việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
  • Thứ hai,hệ thống tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước nói chung còn rất thiếu và yếu,  bất cập giữa chức năng, nhiệm vụ với tổ chức bộ máy, biên chế và trình độ cán bộ.
  • Thứ ba,việc tuân thủ pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động của phần lớn các doanh nghiệp hiện nay chưa nghiêm, nhiều doanh nghiệp thực hiện các quy định có tính chất chống đối sự kiểm tra của cơ quan quản lí Nhà nước.

Huấn luyện cán bộ an toàn lao động

Với một số tồn đọng đó thì  cơ quan nhà nước và phía doanh nghiệp cần phải  đưa ra các biện pháp giải quyết để khắc phục các tồn trọng đó. Đối với các doanh nghiệp phải thực hiện đúng luật pháp và thực hiện  tổ chức các khóa học an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động để  mọi người  nắm được các kiến thức, kỹ năng an toàn lao động. Đối với người sử dụng lao động cấp bậc cao: giám đốc, quản lý yêu cầu phải cóchứng chỉ an toàn lao động và với những người  công nhân lao động phải có thẻ an toàn lao động và soe theo dõi an toàn lao động do doanh nghiệp trực tiếp theo dõi.

(Lượt xem: 2, Lượt xem trong ngày: 1)